banner

Ανακοίνωση της ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΕΟΛΙΘΟ


10/06/2019                                                                                                                                                           Αριθμός 1


Αναφορικά με το θέμα που έχει δημιουργήσει ο κ. Φρατζολάς με τους ισχυρισμούς του ότι ο ζεόλιθος (Κλινοπτιλόλιθος) είναι καρκινογόνος, πράγμα που φροντίζει να αναπαράγεται ευρέως από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, θα θέλαμε σαν μοναδικοί παραγωγοί στην χώρα Ελληνικού Ζεολίθου, να επισημάνουμε τα παρακάτω: - Εισαγωγικά σημειώνουμε ότι η έναρξη αξιοποίησης του Ελληνικού Ζεολίθου καθυστέρησε για δεκαετίες από αντιτιθέμενα συμφέροντα κυρίως εισαγωγέων. Η εταιρία μας είναι η πρώτη που πήρε άδεια εκμεταλλεύσεως ζεολίθου (με κύριο συστατικό κλινοπτιλόλιθο) στον Έβρο το 2016 και φυσικά όπως συμβαίνει στα πιο πολλά ελληνικά προϊόντα που παράγονται για πρώτη φορά οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν. - Επί του κυρίως θέματος: ο κ. Φρατζολάς αναφέρει επί λέξει τα εξής: //ο ζεόλιθος (Κλινοπτιλόλιθος) περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό κρυσταλλικού πυριτίου (75%-80%) σε αντίθεση με άλλα πυριτικά πετρώματα που περιέχουν ποσοστά (15%- 20%)// επικαλούμενος τη διεθνή βιβλιογραφία και τους Κανονισμούς”. Ο ισχυρισμός του κ. Φρατζολά ότι ο Κλινοπτιλόλιθος περιέχει 75%-80% κρυσταλλικό πυρίτιο, στο οποίο στηρίζει όλο το αφήγημά του περί καρκινογόνου, αποτελεί τον ορισμό της απόλυτης ανακρίβειας και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ο κ. Φρατζολάς θα έπρεπε να θυμάται από την Ορυκτολογία, που πιθανώς να έκανε στο Λύκειο, ότι οι ιδιότητες των συστατικών μερών ενός ορυκτού δεν έχουν καμία σχέση με τις ιδιότητες του ιδίου του ορυκτού, το οποίο αποτελεί μια άλλη οντότητα με άλλη δομή και άλλα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Έτσι, ο Κλινοπτιλόλιθος, ένα πυριτικό ορυκτό του αργιλίου, καλίου, νατρίου, ασβεστίου με 70% και περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου στη χημική ανάλυση, έχει μηδενική ή ελάχιστη περιεκτικότητα ελεύθερου διοξείδιο του πυριτίου – κρυσταλλικού πυριτίου σαν αυτοτελές ορυκτό. Για τα πυριτικά ορυκτά και τις ιδιότητές τους μπορεί ο κ. Φρατζολάς να πάρει περισσότερες πληροφορίες από επιστήμονα Χημικό ή Γεωλόγο μιας που τον ενδιαφέρει, αφού και το εισαγόμενο προϊόν το οποίο συνιστά τώρα είναι πυριτικό, αν το γνωρίζει. Όσον αφορά τους Κανονισμούς τους οποίου επικαλείται ο κ. Φρατζολάς για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του περί καρκινογόνου ας διαβάσει: 1. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε.Ε. με αριθμό 651/2013 της Eπιτροπής της 9ης Ιουλίου 2013 για την έγκριση του Κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1810/2015. Στην παράγρ. 4 αναφέρεται ότι “ο Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης (όπως είναι ο Ελληνικός) δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των χρηστών ” . Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. L189/1 της 10/07/2013 EL (στα ελληνικά). 2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ε.Ε. με αριθμό 351/2014 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2014 για την βιολογική παραγωγή. Στην παράγραφο 11 του Κανονισμού αυτού κωδικοποιείται η χρήση του Κλινοπτιλόλιθου με στοιχεία 1g568 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών και επεκτείνεται η χρήση για όλα τα ζωικά είδη. Στο συνημμένο παράρτημα του ως άνω Κανονισμού τα ανωτέρω αναφέρονται στο τέλος του πίνακα με τις «πρώτες ύλες ζωοτροφών ορυκτής προέλευσης». Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. L 106/7 της 09/04/2014. Πιστεύουμε ότι δώσαμε με σαφήνεια τις θέσεις μας και δεν πρόκειται να επανέλθουμε. Τυχόν συνέχιση της διάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο παρομοίων ισχυρισμών από τον κ Φρατζολά ή οποιονδήποτε τρίτο, συνεπάγεται την προσφυγή μας στην Δικαιοσύνη.

Για την ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

Γιώργος Γεωργιάδης

Μεταλλειολόγος ΕΜΠ

Δρ Χημικός Μηχανικός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος